Política de privacitat

Les teves dades no seran utilitzades per a res i tampoc no seran enviades a tercers.
Volem informar-te de la nostra Política de Privacitat actualitzada i de la destinació de les dades personals que ens facilites, incloent-hi aquelles que recaptem pel fet de navegar a la nostra web.

1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE
Titular: Valentina Planas (La incorrecta)
Correu electrònic: [email protected]

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT
De conformitat amb què es disposa en el Reglament General UE 679/2016 de Protecció de Dades (d'ara endavant, “RGPD”) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (d'ara endavant, “LOPDGDD”) mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat l'usuari web (d'ara endavant, l’“Usuari”) PRESTA EL SEU CONSENTIMENT informat, exprés, lliure i inequívoc per a tractar les dades personals recaptades a través del lloc web https://botiga.laincorrecta.cat/ (d'ara endavant, el “Lloc web”) ja sigui través de formularis habilitats a aquest efecte o bé a través de la informació recaptada per les cookies. Així mateix, l'Usuari consent que aquestes dades siguin tractades per La incorrecta per a prestar els seus serveis aplicant les mesures organitzatives i de seguretat requerides pel RGPD. Totes les dades personals sol·licitades a l'Usuari en el Lloc web són obligatoris, no sent possible prestar cadascun dels serveis sense el corresponent tractament de dades per part de La incorrecta. Això no obstant, la navegació en el Lloc web és lliure i gratuïta.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a La incorrecta són certes i exactes, per la qual cosa La incorrecta no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels Usuaris, més enllà de la possibilitat que té l'Usuari d'exercir el seu dret de rectificació. En el cas que l'Usuari faciliti dades de terceres persones, com a responsable o encarregat del tractament, serà responsable de complir amb tota la normativa de protecció de dades aplicable. A més, l'Usuari garanteix que ha obtingut tots els consentiments, autoritzacions i/o aprovacions legalment necessàries abans d'incloure dades personals de tercers en el Lloc web.

3. PROCEDÈNCIA, FINALITAT I BASE JURÍDICA
Les dades personals de l'Usuari, o de tercers, que siguin cedits per l'Usuari, seran tractades de manera confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament de La incorrecta.

ACTIVITATS DEL TRACTAMENT DUTES A TERME PER LA INCORRECTA: 

A. ACTIVITAT: CONTACTE VIA FORMULARI, CORREU ELECTRÒNIC O TELÈFON

- PROCEDÈNCIA
Del mateix Usuari a través del formulari de contacte, del Lloc web o mitjançant l'enviament de correus electrònics a l'adreça indicada en el Lloc web.
- BASE JURÍDICA
Reglament General de Protecció de Dades, en particular: Art. 6.1.a): consentiment de l'Usuari per a un o diverses finalitats específiques.
- FINALITAT TRACTAMENT
Atendre i respondre les consultes sol·licitades per l'Usuari.
- COL·LECTIU
Persones físiques, incloses les representants de persones jurídiques, usuaris del Lloc web.
- CATEGORIA DE DADES
Nom i cognoms i correu electrònic, així com la resta de dades que el propi Usuari indiqui en el cos del missatge.
- DESTINATARIS
No està prevista la cessió de dades a tercers, excepte obligació legal o previ consentiment inequívoc i informat de l'Usuari.
- TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL
No està prevista la transferència internacional de dades.
- TERMINIS DE CONSERVACIÓ
Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptades.

B. ACTIVITAT: NEWSLETTER
- PROCEDÈNCIA
Del propi Usuari a través del formulari de subscripció disponible en el Lloc web.
- BASE JURÍDICA
Reglament General de Protecció de Dades, en particular: Art. 6.1.a): consentiment de l'Usuari per a un o diverses finalitats específiques.
- FINALITAT DE TRACTAMENT
Enviament d'informació comercial en relació amb les actualitzacions realitzades, serveis i publicacions de La incorrecta.
- COL·LECTIU
Persones físiques, incloses les representants de persones jurídiques, usuaris del Lloc web.
- CATEGORIA DE DADES
L'adreça de correu electrònic.
- DESTINATARIS
No està prevista la cessió de dades a tercers, excepte obligació legal o previ consentiment inequívoc i informat de l'Usuari.
- TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL
No està prevista la transferència internacional de dades.
- TERMINIS DE CONSERVACIÓ
Les dades seran conservades fins que l'Usuari retiri el seu consentiment o hagi acabat la finalitat per a la qual van ser recaptades, tret que les dades hagin de mantenir per una obligació legal.

4. DADES DE L'USUARI
L'Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent aquest responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació, més enllà de la possibilitat que té l'Usuari d'exercir el seu dret de rectificació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'Usuari garanteix que ha informat aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades al responsable per a les finalitats anteriorment assenyalades. La incorrecta no pot garantir l'absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers.

POLÍTICA DE COOKIES
De conformitat amb el que es disposa pel RGPD i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació, totes les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant les cookies durant la utilització del Lloc web seran tractades de conformitat amb els disposats en la Política de Cookies.

EXERCICI DE DRETS
De conformitat amb el que es disposa en el RGPD, l'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades i limitació del tractament directament davant La incorrecta. Per a facilitar l'exercici d'aquests drets, l'Usuari podrà enviar un missatge a aquest efecte, indicant nom, cognoms, correu electrònic, número de DNI o passaport, a la següent adreça de correu electrònic: [email protected]. L'Usuari també podrà exercir els seus drets mitjançant la presentació d'una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
L'Usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès la present Política de Privacitat el contingut de la qual constitueix la totalitat de l'acord entre l'Usuari i La incorrecta respecte a l'ús i tractament de la seva informació personal. L’Usuari expressament accepta obligar en els termes de la present Política de Privacitat, en tota la seva extensió i abast, sense exceptuar qualsevol de les seves disposicions.